Obszary wsparcia

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
•    różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy  niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką, lub
•    Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub
•    wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk
•    ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50%,
•    Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta,
•    Podmioty wymienione w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR,
•    Utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
•    tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub
•    promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
•    ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50%
•    W przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów
•    Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta
•    Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podlegające tym jednostkom, organizacje pozarządowe

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

•    a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub
•    b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;
•    ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50%
•    Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta
•    Podmioty wymienione w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, w przypadku operacji wymienionych w pkt 1 lit. b wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia
•    Utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
•    wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu, lub
•    przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona  klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
•    odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub
•    ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody poprzez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, lub
•    podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.
•    ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50%
•    W przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów
•    Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta
•    Podmioty wymienione w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
•    wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobami rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami
•    ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 50%
•    W przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów.
•    Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta
•    Podmioty prawa publicznego (art. 2 pkt 16 1303/2013), instytuty badawcze, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe