Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 2023

przez LGR Zalew Wiślany

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,
które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 11:00 w Centrum Promocji

i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.
Proponowany porządek obrad

1.     Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022.

5.     Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

7.     Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

8.     Głosowanie w sprawie ustalenia jednorazowej składki/dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

9.     Wolne głosy i wnioski.
10.   Zakończenie zebrania


Projekty uchwał zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgrzalewwislany.pl

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu
jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie

Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

projekty uchwał

pełnomocnictwo