Zaproszenie na posiedzenie Członków Rady

przez LGR Zalew Wiślany

Zaproszenie

W imieniu Przewodniczącego Rady – Pana Józefa Zamojcina, serdecznie zapraszam Członków Rady na posiedzenie,

które odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 1100 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” przy ulicy

Portowej 3 w Braniewie, w celu dokonania oceny wniosków dotyczącego realizacji operacji w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Omówienie złożonych wniosków.
3.    Ocena wniosku:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR,
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR.
4.    Dyskusja, wolne wnioski.
5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Lokalna Grupa Rybacka

"Zalew Wiślany"

14-500 Braniewo

ul. Portowa  3