Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

przez LGR Zalew Wiślany

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,
które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Centrum Promocji

i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.
Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2020.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
7.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
Przez Społeczność na lata 2016-2022.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    Zakończenie zebrania.
Projekty uchwał zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgrzalewwislany.pl

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu
jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie

Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 planowane zebranie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Zadbamy o wymagane odległości między uczestnikami, zapewnimy płyn do dezynfekcji. Ponadto, mając na uwadze zdrowie

członków Stowarzyszenia oraz pracowników biura, każdy uczestnik
jest zobligowany do przybycia na zebranie z własną maseczką ochronną.

projekty uchwał

Projekt Strategii

pełnomocnictwo