Informacja o Zamiarze Realizacji Operacji Własnej LGD Przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną

ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod tytułem „Promowanie, zachowanie
lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”.
Kwota dotacji: 42 500,00 zł.
Wsparcie: do 85%

Operacja, które realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:
Operacja własna polegająca na zaangażowaniu społeczności lokalnej w organizację oraz promocję zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.  W ramach operacji planowane są dwa zadania: Święto Śledzia 2021, zawody wędkarskie.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 07.07.2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:
„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą:
„Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, która została opisana
w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” w dniu 07.06.2021 r.
Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, zobowiązuję się do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.
Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020”.
Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.
Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.
Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: info@lgrzalewwislany.pl , lub zadzwonić pod numer (55) 235 11 12 w godzinach pracy Biura LGD.