Walne Zebranie Członków LGR Zalew Wiślany 10.09.2020 r.

przez LGR Zalew Wiślany

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,

które odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. o godzinie 11:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.
Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2019.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie LGR „Zalew Wiślany” .
9.    Wybór członków Zarządu.
10.    Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
11.    Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady i powołania nowego Członka Rady Stowarzyszenia.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie zebrania.
Projekty uchwał zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgrzalewwislany.pl

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu
jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie Członków

może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

Informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 planowane zebranie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Zadbamy o wymagane odległości między uczestnikami, zapewnimy płyn do dezynfekcji. Ponadto, mając na uwadze zdrowie

członków Stowarzyszenia oraz pracowników biura, każdy uczestnik
jest zobligowany do przybycia na zebranie z własną maseczką ochronną.
                                                                                                     W imieniu Zarządu     

                                                                                                   Andrzej Wiśniewski
                                                                                                   Dyrektor Biura LGR „Zalew Wiślany”

Projekty uchwał