Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

przez LGR Zalew Wiślany

które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.

Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2018.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
7.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie LGR „Zalew Wiślany” .
9.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność na lata 2016-2022.
10.    Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Komisji Rewizyjnej.
11.    Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady i powołania nowego Członka Rady Stowarzyszenia.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie zebrania.

Projekty uchwał zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgrzalewwislany.pl

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu
jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

                                                                                                     W imieniu Zarządu     

                                                                                                    Andrzej Wiśniewski       

                                                                                         Dyrektor Biura LGR „Zalew Wiślany”

projekty uchwał

projekt statut

projekt strategia