Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji LSR

przez LGR Zalew Wiślany

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” przekłada do konsultacji zmiany wskaźników ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 oraz relokacji środków między przedsięwzięciami w zakresie wsparcia: realizacja LSR (art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Zmiany podyktowane są przede wszystkim obawą o niewykorzystanie części środków finansowych i realizację wskaźników.
Uwagi do proponowanych zmian przyjmowane będą tylko i wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@lgrzalewwislany.pl
z tytułem korespondencji „Aktualizacja LSR” do dnia 21.01.2019 r.
Ponadto, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, które odbędzie się w dniu 24 stycznia br. o godzinie 11:00 w siedzibie LGR „Zalew Wiślany”
w Braniewie.

Załączniki:

szczegółowy opis zmian

budżet po zmianach

karta uwag konsultacje społeczne 2019