Rozliczanie projektów

przez LGR Zalew Wiślany

W dniu 27 listopada br. w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące rozliczania projektów realizowanych

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników biura LGR
„Zalew Wiślany”. Podczas spotkania omówiono: formularz wniosku o płatność, załączniki do wniosku o płatność, zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców oraz zasady promocji i oznakowanie projektów.
Poniżej załączamy link do prezentacji przedstawianej podczas spotkania

prezentacja