Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR „Zalew Wiślany” 20.08.2018

przez LGR Zalew Wiślany

W imieniu Przewodniczącego Rady – Pana Józefa Zamojcina, serdecznie zapraszam Członków Rady na posiedzenie,

które odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” przy ulicy
Portowej 3 w Braniewie, w celu dokonania oceny wniosku dotyczącego realizacji operacji własnej LGD w ramach Priorytetu 4.
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie złożonej przez Zarząd fiszki projektowej i wniosku o realizacji operacji własnej LGD.
3.    Ocena wniosku:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR,
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR.
4.    Dyskusja, wolne wnioski.
5.    Zakończenie posiedzenia.