Walne zebranie Członków Stowrzyszenia

przez LGR Zalew Wiślany

ZAPROSZENIE
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany’’ serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna) przy ulicy Portowej 3 w Braniewie.

Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji oraz regulaminie Rady Stowarzyszenia.
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie zebrania.

Projekt uchwały zostały umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgrzalewwislany.pl

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 15 minut od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
W imieniu Zarządu
Andrzej Wiśniewski
Dyrektor Biura LGR „Zalew Wiślany”

projekt uchwały