WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR ZALEW WIŚLANY

przez LGR Zalew Wiślany

ZAPRASZAM
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie LGR „Zalew Wiślany”, ul. Portowa 3 w Braniewie.
Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2016.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
7.    Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie zebrania.


Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
                                                                                                     W imieniu Zarządu     
                                                                                                    Andrzej Wiśniewski   

                                                                                                Dyrektor Biura LGR „Zalew Wiślany”

projekt uchwały nr 1

projekt uchwały nr 2

projekt uchwały nr 3