Północny Szlak Rybacki

Szlak Rybacki Zalewu Wiślanego - Centrum promocji i edukacji

Teren objęty działaniem LGR „Zalew Wiślany” położony jest w północno zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i w jego skład wchodzią gmin należących do powiatu braniewskiego i elbląskiego: Braniewo (miasto i gmina wiejska), Frombork, Tolkmicko. Obszary nadzalewowe charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, jak i kulturowymi. Bogate tradycje rybackie na terenach nadzalewowych są nierozerwalnie związane ze skomplikowaną historią osadniczą i polityczną tych terenów, która wpłynęła na uregulowanie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
W ramach Północnego Szlaku Rybackiego akcentujemy atrakcje turystyczne, kulturowe kulinarne związane z historią i teraźniejszością rybołówstwa morskiego na Zalewie Wiślanym.
Tematem przewodnim Północnego Szlaku Rybackiego na obszarze LGR „Zalew Wiślany” jest rybołówstwo morskie na wodach Zalewu Wiślanego. Rybołówstwo to dotyczy nie tylko techniki połowów czy sprzętu używanego przez rybaków, ale polega także na tym, że wykonywane jest w unikalnej atmosferze - duża część terenów nadzalewowych leży w granicach obszarów chronionego krajobrazu, a sam Zalew Wiślany jest obszarem objętym siecią NATURA 2000.
Należy dodać, że dla regionu nadzalewowego równie ważną i historycznie uwarunkowaną jest funkcja portowa. Porty nad Zalewem Wiślanym w rozwoju gospodarczym obszaru odgrywały pierwszorzędną rolę i były nierozerwalnie związane z rozwojem nie tylko miast, ale i małych miejscowości nadzalewowych. Na Zalewie jest obecnie dziewięć dużych portów rybackich: pięć z nich znajduje się na południowym brzegu Zalewu i na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Zalew Wiślany” - Nowa Pasłęka, Frombork, Tolkmicko, Suchacz i Kamienica Elbląska.
Poza działalnością wystawienniczą i naukowo-badawczą w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie prowadzi również działalność edukacyjną. Centrum jest też zainteresowane aktywizowaniem i integrowaniem lokalnej społeczności.